ดาวน์โหลด
 043การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประกาศเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)
 - รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕))
 - รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำเเผนพัฒนาตำบล (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
 - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาตำบล ในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
 - รายงานการประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
 - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาตำบลในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
 - รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบล(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕))
 - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาตำบลในการพิจารณาร่างแผน(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕))
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570
 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-002366 โทรสาร 044-002366
E-Mail: orrapim.md@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology