ดาวน์โหลด
 043การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 
แผนการดำเนินงาน
หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)
 - ประกาศ เทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
 - แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 - ประกาศ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563- มีนาคม 2564
 -  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563- มีนาคม 2564
 - ประกาศ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างเดือน เมษายน 2564- กันยายน 2564
 - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างเดือน เมษายน 2564- กันยายน 2564
 - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564- มีนาคม 2565
 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-002366 โทรสาร 044-002366
E-Mail: orrapim.md@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology