ดาวน์โหลด
 043การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
หัวข้อดาวน์โหลด
 - มาตรฐานการปฏิบัติงานสำนักปลัด
 - มาตรฐานการปฏิบัติงานกองคลัง
 - มาตรฐานการปฏิบัติงานกองช่าง
 - มาตรฐานการปฏิบัติงานกองการศึกษา
 - มาตรฐานการปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม
 - มาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน
 - คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ
 - คู่มือการปฎิบัติงาน การตรวจสอบภายใน
 - คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเทศบาลตำบลอรพิมพ์
 - คู่มือการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 - คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง
 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-002366 โทรสาร 044-002366
E-Mail: orrapim.md@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology