ดาวน์โหลด
 043การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
หัวข้อดาวน์โหลด
 - 1การขอข้อมูลข่าวสาร
 - 2การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
 - 3การช่วยเหลือสาธารณภัย
 - 4การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
 - 5การรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - 6ยื่นแบบคำขอขึ้นทำบัตรประจำตัวคนพิการ
 - 7การขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
 - 8การตรวจรับงาน
 - 9การรับชำระภาษีป้าย
 - 10การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 - 11การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 1
 - 12การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 2
 - 13การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
 - 14การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
 - 15การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร
 - 16การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
 - 17การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 - 18การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
 - 19การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
 - 20การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
 - 21การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
 - 22การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
 - 23การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 - 24การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
 - 25การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
 - 26การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
 - 27การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว
 - 28การขอเลขที่บ้าน
 - 29การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
 - 30การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
 - 31การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34
 - 32การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
 - 33การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
 - 34การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
 - 35การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
 - 36การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ
 - 37การจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
 - 38การจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
 - 39การจดทะเบียนพาณิชย์
 - 40การจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
 - 41การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนตาม กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
 - 42การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
 - 43การจดทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนกรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
 -  44การจดทะเบียนพาณิชย์ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
 - 45การจดทะเบียนพาณิชย์ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
 - 46การจดทะเบียนพาณิชย์เลิกประกอบพาณิชยกิจกรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วน
 - 47การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชยกิจกรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
 - 48การแจ้งขุดดิน
 - 49การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 - 50การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 - 51การแจ้งถมดิน
 - 52การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (2)
 - 53การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (3)
 - 54การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
 - 55การเบิกจ่ายเงิน
 - 56การรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
 - 57การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
 - 58การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
 - 59การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 - 60การสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค
 - 61การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
 - 62การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต
 - 63การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันระยะที่ ขั้นตอนออกใบอนุญาต
 - 64การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
 - 65ยื่นแบบบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม
 - 66การจดทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนกรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-002366 โทรสาร 044-002366
E-Mail: orrapim.md@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology