ดาวน์โหลด
 043การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
หัวข้อดาวน์โหลด
 - สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม 2564
 - สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
 - สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ธันวาคม 2564
 - สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มกราคม 2565
 - สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
 - สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มีนาคม 2565
 - สรุปรายงานแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2564
 - สรุปผลการขอใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลอรพิมพ์ ประจำปี 2564
 - สรุปรายงานผลความคิดเห็นของประชาชนในตู้รับความคิดเห็น ประจำปีงบประมาณ 2564
 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-002366 โทรสาร 044-002366
E-Mail: orrapim.md@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology