ดาวน์โหลด
 043การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประกาศ เทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ (รอบปีงบประมาณ๒๕๖๔-๒๕๖๖)
 - ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565
 - แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2565
 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-002366 โทรสาร 044-002366
E-Mail: orrapim.md@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology