ดาวน์โหลด
 043การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ข้อบังคับเทศบาลตำบลอรพิมพ์ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลอรพิมพ์
 - แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖
 - บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ
 - ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่1
 - ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่2
 - รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานดับเพลิง รุ่นที่2/2565
 - รายงานผลการฝึกอบรมโครงการสัมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานประจำปี 2565
 - รายงานผลการฝึกอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานด้านบำเหน็จบำนาญ ประจำปีงบประมาณ 2565
 - รายงานผลการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การปฎิบัติงานตรวจสอบภายในการวิเคราะห์เพื่อจัดทำประเมินผล การควบคุมภายในฯ ประจำปี 2565
 - ประกาศผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและขั้นค่าจ้างพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ
 - รายงานผลโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างและป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-002366 โทรสาร 044-002366
E-Mail: orrapim.md@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology