ดาวน์โหลด
 043การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หัวข้อดาวน์โหลด
 - หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 - หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
 - หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
 - หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
 - หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-002366 โทรสาร 044-002366
E-Mail: orrapim.md@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology