ดาวน์โหลด
 043การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
หัวข้อดาวน์โหลด
 - การจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และการทุจริต
 - คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราว ร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องราวการทุจริต)
 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-002366 โทรสาร 044-002366
E-Mail: orrapim.md@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology