ดาวน์โหลด
 043การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 
แผนป้องกันการทุจริต
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประกาศเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ระยะ 4 ปี(พ.ศ.2561-2564)
 - แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ระยะ 4ปี (2561-2564)
 - รายงานผลการดำเนินงานการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเทศบาลตำบลอรพิมพ์ ประจำปี 2563
 - รายงานผลการดำเนินการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเทศบาลตำบลอรพิมพ์ ประจำปี 2564 (ในรอบระยะเวลา 6 เดือน))
 - รายงานผลการดำเนินตามแผนป้องกันตามทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน
 - รายงานผลการดำเนินตามแผนป้องกันตามทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน
 - รายงานผลการดำเนินตามแผนป้องกันตามทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน
 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน ตุลาคาม 2564 - มีนาคม 2565)
 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 (รอบ 12เดือน )
 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 ของเทศบาลตำบลอรพิมพ์
 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน ตุลาคาม 2564 - มีนาคม 2565)
 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-002366 โทรสาร 044-002366
E-Mail: orrapim.md@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology