ดาวน์โหลด
 043การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 
วัฒนธรรมองค์กร
หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานผลโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างและป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
 - โครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำปี ๒๕๖๕
 - ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลอรพิมพ์
 - แนวทางปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี 2565
 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-002366 โทรสาร 044-002366
E-Mail: orrapim.md@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology