สภาพทั่วไป และ ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลอรพิมพ์

ลักษณะทั่วไปและประวัติความเป็นมาของพื้นที่เทศบาลตำบลอรพิมพ์

1. ประวัติความเป็นมา

     ตำบลอรพิมพ์ เดิมขึ้นกับ ต.จระเข้หิน เป็นหมู่ที่ 15 ต่อมาแยกออกมาตั้งเป็นตำบลเมื่อประมาณปี 2524 สำหรับคำว่า "อรพิมพ์" คนเก่าแก่เล่าว่า เดิมที่บ้านอรพิมพ์ (หมู่ที่ 1) มีสาวงาม ชื่อ อรพิมพ์เป็นนางสนมของเจ้าเมืองขอม ซึ่งเดินทางไปมาระหว่างบ้านของสามี กับบ้านของพ่อแม่ ตนเอง ขณะนั้นมีท้องอ่อน ๆ เกิดอาเจียน (ราก) หมู่บ้านข้างเคียงจึงได้ชื่อว่าบ้านนางราก ต่อมาเพี้ยนเป็นนาราก (หมู่ที่ 2, 3) และชื่อตำบลได้เรียกตามชื่อของนางสนมคนนั้น คือ ตำบลอรพิมพ์ ต่อมาเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้จัดตั้งสภาตำบลอรพิมพ์ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลอรพิมพ์ และเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2552 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งเทศบาลตำบล อรพิมพ์ เป็นเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เขตปกครอง รวม 8 หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ 1 อรพิมพ์ ผู้ปกครอง นายธนางวุฒิ บุญประสิทธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 2 บ้านนาราก ผู้ปกครอง นางสาวมณีรัตน์ นามเกษม กำนันตำบลอรพิมพ์
หมู่ที่ 3 บ้านนาราก ผู้ปกครอง นายสายชล จันทร์พิทักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 4 บ้านหนองเสือบอง ผู้ปกครอง นายไพโรจน์ สุ่มมาตย์ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 5 บ้านหนองโสมง ผู้ปกครอง นายชวลิต ปิดจัตุรัส ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 6 บ้านโคกสะอาด ผู้ปกครอง นายอรุณ เฉียดพรมราช ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 7 บ้านดอนสำโรง ผู้ปกครอง นางสาวสมพร สุริยะ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 8 บ้านใหม่หนองเสือบอง ผู้ปกครอง นายประเสริฐ เวกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน


1. อาณาเขตท้องที่ตำบล

1.1 ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
1.2 ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
1.3 ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
1.4 ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลครบุรี ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

2. แนวเทศบาลตำบลอรพิมพ์โดยละเอียด

ด้านทิศเหนือ

    จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นเลียบตามทุ่งนาซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย กับตำบลอรพิมพ์ อำเภอครบุรี ไปทางทิศตะวันออก

    ตัดผ่านถนนสาธารณะสายจากบ้านโคกสะอาด-บ้านดอนเกตุ แล้วต่อไปตามแนวกึ่งกลางถนนสาธารณะสายบ้านหนองทองคำ ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย - บ้านโคกสะอาด ตำบลอรพิมพ์ อำเภอครบุรี จนถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 (สายครบุรี- โชคชัย) บริเวณพิกัด SB 971147 รวมระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร

    จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นเลียบตามสันเขาหัวแหวนซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย กับตำบลอรพิมพ์ อำเภอครบุรี ไปทางทิศตะวันออกจนถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณไร่มันสำปะหลังห่างจากห้วยซับไซไปทางทิศเหนือประมาณ 300 เมตร บริเวณพิกัด TB 026166 รวมระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 7.4 กิโลเมตร

ด้านทิศตะวันออก

   จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นเลียบตามไร่มันสำปะลังซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลแชะ กับตำบลอรพิมพ์ อำเภอครบุรี ไปทางทิศใต้ แล้วต่อไปตามกึ่งกลางห้วยซับไช ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางห้วยซับไซ บริเวณที่ตัดกับถนนลาดยาง รพช. สายจากบ้านอรพิมพ์-บ้านพนาหนองหิน บริเวณพิกัด TB 031134 รวมระยะทางประมาณ 4.6 กิโลเมตร

   จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นเลียบตามกึ่งกลางถนนลาดยาง รพช. สายจากบ้านอรพิมพ์-บ้านพนาหนองหินซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลแชะ กับตำบลอรพิมพ์ อำเภอครบุรี ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ แล้วแยกจากถนนถนนลาดยาง รพช. สายจากบ้านอรพิมพ์-บ้านพนาหนองหินไปทางทิศใต้ ตามไร่มันสำปะหลังและทุ่งนา ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 (สายครบุรี- โชคชัย) บริเวณพิกัด TB 010098 รวมระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร

    จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นเลียบตามทุ่งนาซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลแชะกับตำบลอรพิมพ์ อำเภอครบุรี ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางคลองลำแชะที่บริเวณท่าหว้าซึ่งเป็นจุดบรรจบระหว่างห้วยซับไซกับคลองลำแชะ บริเวณพิกัด TB 006074 รวมระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 11.6 กิโลเมตร

ด้านทิศใต้

     จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นเลียบตามกึ่งกลางคลองลำแชะ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลจระเข้หินกับตำบลอรพิมพ์ อำเภอครบุรี ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณท่ามะยม ซึ่งเป็นจุดบรรจบระหว่างคลองลำแชะกับแม่น้ำมูลบริเวณพิกัด SB 955108 รวมระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร

ด้านทิศตะวันตก

      จากหลักเขตที่ 7 เป็นเส้นเลียบตามกึ่งกลางแม่น้ำมูล ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลครบุรีใต้กับตำบลอรพิมพ์ อำเภอครบุรี ไปทางทิศเหนือ จนบรรจบหลักเขตที่ 1 รวมระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร

3. สภาพทั่วไป

    3.1 ที่ตั้งของเทศบาลตำบลอรพิมพ์ ตั้งอยู่ห่างอำเภอครบุรีไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 5 กิโลเมตร มีพื้นที่ติดต่อแนวเขตหลายตำบล ดังนี้ ด้านทิศเหนือแนวเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย ด้านทิศใต้แนวเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบล จระเข้หิน ด้านทิศตะวันออกแนวเขตติดต่อกับเทศบาลตำบลแชะและด้านทิศตะวันตกแนวเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลครบุรีใต้

    3.1 เนื้อที่เทศบาลตำบลอรพิมพ์ มีพื้นที่ประมาณ 47.20 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 29,500 ไร่

    3.2 ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่ของเทศบาลตำบลอรพิมพ์เป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำไหลผ่านทุกหมู่บ้าน และอยู่ในเขตให้บริการชลประทานพื้นที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกไม้ยืนต้น ไม้ผล ทุ่งหญ้า เลี้ยงสัตว์ ทำนา ทรัพยากรป่าไม้ มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปดี

จำนวนประชากรแยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้

ลำดับที่
หมู่ที่
ครัวเรือน
จำนวนประชากร
หมายเหตุ
ชาย
หญิง
รวม
1
บ้านอรพิมพ์ หมู่ที่ 1
337
560
569
1156
 
2
บ้านนาราก หมู่ที่ 2
303
489
517
1006
 
3
บ้านนาราก หมูที่ 3
241
397
429
826
 
4
บ้านหนองเสือบอง หมู่ที่ 4
160
251
238
489
 
5
บ้านหนองโสมง หมู่ที่ 5
174
253
284
537
 
6
บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 6
179
273
289
562
 
7
บ้านดอนสำโรง หมู่ที่ 7
146
265
257
522
 
8
บ้านใหม่หนองสือบอง หมู่ที่ 8
237
384
429
813
 
รวม
1777
2872
3039
5911
 

                            ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2565

5. การศาสนา

   ประชาชนในตำบลอรพิมพ์ จะนับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน 5 แห่ง คือ

   1. วัดอรพิมพ์ ตั้งอยู่ที่ อรพิมพ์ หมู่ที่ 1

   2. วัดนาราก ตั้งอยู่ที่ บ้านนาราก หมู่ที่ 2

   3. วัดหนองเสืองบอง ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองเสือบอง หมู่ที่ 4

   4. วัดชัยเกษมธรรมาวาส ตั้งอยู่ที่ บ้านใหม่หนองเสือบอง หมู่ที่ 8

   5. วัดป่าเขาหัวแหวน ตั้งอยู่ที่ บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 6

   เป็นวัดปลอดเหล้าถาวร จำนวน 5 วัดคือ

   1. วัดอรพิมพ์

   2. วันนาราก

   3. วัดหนองเสือบอง

   4. วัดชัยเกษมธรรมาวาส

   5. วัดป่าเขาหัวแหวน

6. ระบบสาธารณูปโภค

    6.1 เส้นทางคมนาคม

          การคมนาคมของตำบลอรพิมพ์ มีถนนสายหลัก คือ ทางหลวงหมายเลข 2170 ถนนราชสีมา- ครบุรี

          การคมนาคมภายในตำบล/หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 92,857 ตารางเมตร แยกเป็น

              - ถนนสัญจรไปมาสะดวก จำนวน 80,936 ตารางเมตร คิดเป็น 87.16%
              - ถนนสัญจรไปมาไม่สะดวก จำนวน 11,921 ตารางเมตร คิดเป็น 12.84%

    6.2 การโทรคมนาคม

           1. โทรศัพท์ จำนวน 25 เครื่อง
           2. โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 16 เครื่อง

    6.3 การไฟฟ้า
          เขตตำบลอรพิมพ์ เป็นชุมชนชนบท ระบบการไฟฟ้าขยายทั่วถึงทั้งตำบล แต่ ประชากรมีไฟฟ้าใช้ยังไม่ครบครบทุกครัวเรือนทำให้ประชาชนยังขาดสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์ ยังไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือน

     6.4 ระบบประปา
           ประชาชนในตำบลอรพิมพ์ ส่วนใหญ่ได้รับการบริการด้านการประปาจากการประปาหมู่บ้าน และการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอครบุรี เป็น จำนวนประมาณ 1,712 ครัวเรือน มีประปาใช้ทุกครัวเรือน

7. การศึกษา

    ในพื้นที่เทศบาลตำบลอรพิมพ์ มีโรงเรียนในพื้นที่ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน 4 โรงเรียน มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง ดังนี้

    (1) โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ เป็นโรงเรียนขยายเขตโอกาสเพียงแห่งเดียวในตำบล เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น

    (2) โรงเรียนบ้านหนองเสือบอง เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่

    (3) โรงเรียนบ้านโคกสะอาด เปิดสอนตั่งแต่ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6

    (4) โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1–6

    (5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอรพิมพ์

8. การสาธารณสุข

ตำบลอรพิมพ์ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอรพิมพ์ คือ ตั้งอยู่ที่ บ้านนาราก หมู่ที่ 1 โดยมีบุคลากรดังนี้

   1. นางปิยนุช วิเศษกลิ่น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอรพิมพ์    2. นางสาวณิชนันนท์ ฉากกิ่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
   3. นางสาวอรทัย หลอดแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
   4. นางสาวสรณีย์ พรผักแว่น นักวิชาการสาธารณสุข
   5. นางสาววิไลวรรณ วรกรเมธา พนักงานบริการ
   6. นางสาวนิพัชชา เกทู พนักงานช่วยเหลือคนไข้
   7. นางสาวมณีรัตน์ องอาจ พนักงานช่วยเหลือคนไข้(ทันตกรรม)
   8. นางผ่องใส หวลกระโทก ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
   9. นายสามารถ คลอดทองเพชร พนักงานบริการ

ซึ่งให้บริการทางด้านสาธารณสุขในเขตตำบลอรพิมพ์ ตามแบบรายงานข้อมูลดังนี้

ผู้ติดเชื้อ H.I.V. ในเขตเทศบาลตำบลอรพิมพ์ มีจำนวน 24 คน ซึ่งอยู่ในการดูแลติดตามผลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอรพิมพ์ ผู้สูงอายุ ในเขตตำบลอรพิมพ์ จำนวน 1,108 คน
ผู้พิการทุพพลภาพ จำนวน 227 คน

9. กระบวนการบริหารงานบุคคล

9.1 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลอรพิมพ์ ประกอบด้วย
   1. นายบุญเติบ ชัชวาล นายกเทศมนตรีตำบลอรพิมพ์
   2. นางมาลาศรี ทอนสูงเนิน รองนายกเทศมนตรีตำบลอรพิมพ์
   3. นายแป พินิจกิจ รองนายกเทศมนตรีตำบลอรพิมพ์
   4. นางสมลักษณ์ แซ่ปัง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลรอพิมพ์
   5. นายออน ชุมกระโทก เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลอรพิมพ์

9.2 สมาชิกสภาเทศบาล
   1. นายประทวน ไสวครบุรี ประธานสภาเทศบาลตำบลอรพิมพ์
   2. นายสำรวม ฤทธิ์กระโทก รองประธานสภาเทศบาลตำบลอรพิมพ์
   3. นางสมพร ลาภกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
   4. นางนิตยา มุ่งกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
   5. นายขวัญเรือน เลื่อนกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
   6. นายธีรยุทธ์ จันทรวาณิชวงค์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
   7. นายเดช ไหวจังหรีด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
   8. นางจอมใจ ชุนหกิจ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
   9. นายเกรียงไกร ก้อนครบุรี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
   10. นายเสรี กรุดครบุรี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
   11. นายสรรเพชญ สรเพชญพิสัย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
   12. นางสมวย จุลกระโทก เลขานุการสภาเทศบาลตำบลอรพิมพ์

 
Untitled Document


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-002366
E-Mail: orrapim.md@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology