โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายประทวน ไสวครบุรี
ประธานสภาเทศบาลตำบลอรพิมพ์
 
นายสำรวม ฤทธิ์กระโทก
รองประธานสภาเทศบาลตำบลอรพิมพ์
 
นางสมวย จุลกระโทก
เลขนุการสภาเทศบาลตำบลอรพิมพ์

 
นายขวัญเรือน เลื่อยกระโทก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 
นายสมพร ลาภกระโทก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 
นางนิตยา มุ่งกระโทก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 
นายธีระยุทธ จันทนวานิชวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 
นายเกรียงไกร ก้อนครบุรี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 
นายเดช ไหวจังหรีด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 
นางจอมใจ ชุนหกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 
นายสรรเพชญ สรเพชญ์พิสัย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 
นายเสรี กรุดครบุรี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-002366 โทรสาร 044-002366
E-Mail: orrapim.md@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology