หัวข้อ
วันที่
     ประกาศเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่องกำหนดวันเวลา สถานที่สรรหาและเลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการสรร... 25-01-2023
     ประกาศเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 25-01-2023
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลอรพิมพ์ สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2566 17-01-2023
     ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 04-01-2023
     ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 25652 ประจ... 15-12-2022
     ขอประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแสการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. (Traffy Fondue) 24-11-2022
     ประกาศเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่อ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งท... 01-11-2022
     ประกาศเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่สรรหาและเลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการสร... 25-10-2022
     ประกาศเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 25-10-2022
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลอรพิมพ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 20-10-2022
     ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่ม... 12-10-2022
     ประกาศ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตเทศบาลต... 10-10-2022
     ประกาศเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสวรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั... 03-10-2022
     ประชาสัมพันธ์ การเข้าใช้แอปพลิเคชั่นไลน์ Traffic Fondue 17-08-2022
     ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลอรพิมพ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 08-08-2022
     ประกาศสภาเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอรพิมพ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ 27-06-2022
     ประกาศเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใ... 27-06-2022
     ประกาศเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2564-2566)ฉบับปรับปรุงครั้งที่2กรณีปรับปรุงตำแห... 20-06-2022
     ประกาศจังหวัดนครราชสีมาเรื่อง เจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 21-04-2022
     ขอเชิญชวนร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งในเทศบาลตำบลอรพิมพ์ 14-03-2022
     แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี ๒๕๖๕ 11-03-2022
     แจ้งกำหนดการออกจัดเก็บเงินสมทบกองทุนสวัสดิการ (ออมวันละบาท) 11-03-2022
     ประกาศเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 10-03-2022
     ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 แบบออนไลน์ 01-03-2022
     ประกาศเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่องประกาศปิดสำนักงานเทศบาลตำบลอรพิมพ์ และปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอร... 18-02-2022
     ประกาศเรียกประชุมสภาสามัญสมัยแรก ประจำปี 2565 01-02-2022
     ประกาศเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 21-01-2022
     ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่สรรหาและเลือกสรร และระเบียบเกี่ยวข้องกับการเข้ารับการสรรหา 21-01-2022
     ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริตโปร่งใสมหาดไทยใสสะอาด ๒๕๖๕ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิ... 19-01-2022
     ประกาศเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 18-01-2022
     ฐานข้อมูลผู้ป่วยติดเตียงและผู้ดูเเลผู้ป่วย ประจำปี 2565 12-01-2022
     ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 04-01-2022
     ประกาศสภาเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอรพิมพ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 18-12-2021
     ประกาศสภาเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 11-11-2021
     ประกาศเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอรพิมพ์ สมัยสามัญสมัญที่3 ประจำปี พ.ศ.2564 29-10-2021
     ประกาศสภาเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอรพิมพ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 29-10-2021
     ประกาศเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้ง... 26-10-2021
     ขอเชิญประชุมประชาคมชุมชนระดับตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)) 21-10-2021
     ประกาศเทศบาลตำบลอรพิมพ์ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 15-10-2021
     ประกาศเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหาและเลือกสรรและระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการสร... 15-10-2021
     รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2564 14-10-2021
     รายงานผลการลดการใช้พลังงานของเทศบาลตำบลอรพิมพ์ ประจำปี 2564 05-10-2021
     บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลอรพิมพ์ประจำปีงบประมาณ 2565 01-10-2021
     ฐานข้อมูลตลาดนัดในพื้นที่ เทศบาลตำบลอรพิมพ์ 29-09-2021
     ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 22-09-2021
     ประกาศแจ้งรายชื่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากเหตุโรคระบาดสัตว์ ชนิดโรคลัมปิ สกิน ในพื้นที่ตำบลอรพ... 04-08-2021
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 29-07-2021
     ประกาศเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอรพิมพ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 23-07-2021
     ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 21-07-2021
     ประกาศ เรื่อง กำหนดวันเวลาสถานที่สรรหาและเลือกสรรและระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการสรรหา 21-07-2021
     ประกาศเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่อง รับสมัครบุคคเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้ง... 01-07-2021
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 30-06-2021
     ประกาศ เรื่อง การกำหนดวัน เวลา สถานที่และเลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล... 18-06-2021
     ประกาศเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงงานจ้าง 18-06-2021
     ประกาศ เทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ (รอบปีงบประมาณ๒๕๖๔-๒๕๖๖) 01-06-2021
     ประเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลอรพิมพ์ 31-05-2021
     ประกาศเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 31-05-2021
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 1/2564 ครั้งที่ 2 28-05-2021
     คำสั่งเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่อง การมอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน 25-05-2021
     รายงานการประชุมสภาครั้งที่1/2564 ครั้งที่ 1 23-05-2021
     ประกาศเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี 19-05-2021
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ 14-05-2021
     ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลอรพิมพ์ สมัยสามัญที่1/2564 ครั้งที่ 1 13-05-2021
     คำสั่งอำเภอครบุรี เรื่อง แต่งรองประธานสภาเทศบาลตำบลอรพิมพ์ 11-05-2021
     คำสั่งอำเภอครบุรี เรื่อง แต่งประธานสภาเทศบาลตำบลอรพิมพ์ 11-05-2021
     ประกาศอำเภอครบุรี เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ และวันเริ่มประชุมสภามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖... 06-05-2021
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่... 05-05-2021
     ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอรพิมพ์ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราช... 03-05-2021
     ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศมนตรีตำบลอรพิมพ์ อำเภอครบุรี จังหวัดน... 03-05-2021
     จดหมายข่าวประจำเดือน มีนาคม 2564 02-05-2021
     ประกาศเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่อง นโยบายเทศบาลตำบลอรพิมพ์ปลอดบุหรี 30-04-2021
     จดหมายข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 05-03-2021
     กำการออกให้บริการชำระภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 02-03-2021
     แจ้งกำหนดการออกจัดเก็บเงินสมทบกองทุนสวัสดิการ (ออมวันละบาท)ประจำปี 2564 02-03-2021
     ประกาศเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอ... 02-03-2021
     รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมเพิ่มพูนทักษะและทัศนศึกษาดูงานพนักงานเทศบาลตำบลอรพิมพ์ ประจำปีงบประมา... 01-03-2021
     จดหมายข่าวประจำเดือน มกราคม 2564 11-02-2021
     คำสั่งผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เพื... 01-02-2021
     ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศ... 01-02-2021
     ประกาศเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ 07-01-2021
     จดหมายข่าวประจำเดือน ธันวาคม 2563 06-01-2021
     ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย 06-01-2021
     .ประกาศเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ค... 25-11-2020
     ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่สรรหาและเลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการสรรหา 18-11-2020
     ประกาศ ยกเลิกประกาศขายทอดตาด พัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ 13-11-2020
     ประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพไม่ชำเป็นต้องใช้ในงานราชการ 12-11-2020
     จดหมายข่าวประจำเดือน ตุลาคม 2563 05-11-2020
     จดหมายข่าวประจำเดือน กันยายน 2563 30-10-2020
     ประกาศเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ค... 30-10-2020
     ประกาศเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่อง โครงการบริการประชาชนในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการประจำปี 2564 02-10-2020
     ประกาศเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่องการใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) 30-09-2020
     จดหมายข่าวประจำเดือน สิงหาคม 2563 22-09-2020
     ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๔๐ 28-08-2020
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่... 06-08-2020
     ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ 31-07-2020
     บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเทศบาลตำบลอรพิมพ์ 03-06-2020
     ประกาศ บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลอรพิมพ์ประจำปี ๒๕๖๓ 03-06-2020
     ประกาศ ขยายเวลาราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑)เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ... 03-06-2020
     ประกาศเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชก... 21-04-2020
     ประกาศเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลอรพิม... 20-04-2020
     ประกาศ ขยายเวลาประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓)เพื่อใช้ในการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประ... 03-04-2020
     รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖3 ครั้งที่ 2 26-03-2020
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านนารากไปต.ทุ่งอรุณ หมู่ที่ 2 ต.อรพิมพ์ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) 24-03-2020
     ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆนอกสถานที่่ประจำปี2563 06-03-2020
     การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน 30-01-2020
     ประชาสัมพันธ์เอกสารแนะนำภาษีป้าย 28-01-2020
     ประชาสัมพันเอกสารแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 28-01-2020
     ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 09-01-2020
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖3 ครั้งที่ 1 04-12-2019
     รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯและกำหนดวันเวลา สถานที่ในการสรรหาฯ 28-11-2019
     ประกาศสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ครั้งที่ 1 08-11-2019
     ประชาสัมพันธ์การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 15-10-2019
     ประกาศเทศบาลตำบลอรพิมพ์เรื่องการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลอรพิมพ์ 04-10-2019
     ประกาศเทศบาลตำบลอรพิมพ์เรื่องการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 04-10-2019
     ประกาศการตรวจสอบสถานะและการรับรองการมีชีวิต ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ 03-10-2019
     ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ 02-10-2019
     ประกาศเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่อง โครงการบริการประชาชนในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการประจำปี 2563 01-10-2019
     ประสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยติดเชื้อ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ 02-08-2019
     คำสั่งแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษีตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 20-06-2019
     ประกาศเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติราชการแทน 20-06-2019
     ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ของเทศบาลตำบลอรพิมพ์ 17-06-2019
     จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน 2562 30-05-2019
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสนามกีฬาบ้านนาราก หมู่ที่ ๓ ถึงบ้านใหม่... 07-05-2019
     ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสนามกีฬา บ้านนาราก หมู่ที่ 3 ถึงบ้านใหม่หนอง... 02-05-2019
     ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสนามกีฬา บ้านนาร... 22-04-2019
     ประชาสัมพันธ์โครงการให้บริการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ เคลื่อนที่ ประจำปี 2562 18-04-2019
     ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมรับความรู้โครงการคัดแยกขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม 01-04-2019
     จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 25-03-2019
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านนาราก หมู่ที่ ๒ ตำบลอรพิมพ์ ไปต... 08-03-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใ... 08-03-2019
     ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านนาราก หมู่ที่ ๒ ตำบลอรพิม... 01-03-2019
     จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2562 27-02-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนสายโชคชัย-... 27-02-2019
     ประกาศประกวดราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๔ บ้า... 25-02-2019
     ประกาศ แก้ไขราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองเสือบอง ตำบลอรพ... 22-02-2019
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองเสือบอง ตำบลอรพิมพ์ ด... 15-02-2019
     ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนสายโชคชัย-ครบุรี ถึงคลองส่งน้ำชล... 12-02-2019
     ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ... 08-02-2019
     ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห... 07-02-2019
     ประกาศการใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 10-01-2019
     ประกาศแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 10-01-2019
     จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2561 02-01-2019
     ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองเส... 25-12-2018
     ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านนาราก หมู่ที่ ๒ ต... 24-12-2018
     ประชาสัมพันธ์การสำรวจที่ดิน ประจำปี 2562-2565 เพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ 20-12-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาราก หมู่ที่... 07-12-2018
     ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาราก หมู่ที่ 3 ถึง บ้านใหม่หนองเสือบ... 23-11-2018
     ประกาสเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาราก หมู่ที่ 3 ถึง บ้านใหม่หนองเสือบอง ... 22-11-2018
     ประกาศการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 31-10-2018
     ประกาศการให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการปี2562 02-10-2018
     ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)ครั้งที่ 1 27-09-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.หมู่6บ้านโคกสะอาด 19-09-2018
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน ... 18-09-2018
     ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนน คสล.จากบ้านนายสม... 07-09-2018
     ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลอรพิมพ์ 06-09-2018
     ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีปร... 05-09-2018
     ประกาศเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ... 04-09-2018
     ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประก... 04-09-2018
     ประกาศยกเลิกประปวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน 16-08-2018
     ประกาศยกเลิกประปวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน 16-08-2018
     ประกาศประปวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน 24-07-2018
     ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน 20-07-2018
     ประกาศยกเลิกการประกาสประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาด 6ตัน 6 ล้อจ... 12-07-2018
     ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาด6ตัน 06-07-2018
     ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 02-07-2018
     สรุปประมาณราคาก่อสร้างถนนคสลทางไปบ่อขยะหมู่2 28-05-2018
     ประมาณการราคาโครงการก่อสร้างถนนคสลบ้านโคกสะอาดหมู่๖ 28-05-2018
     ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสลจากบ้านนายสง่าถึงบ้านนายโฮมหมู่๖ 28-05-2018
     ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสลหมู่๘ 23-05-2018
     สรุปผลการประเมินราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์บ้านดอนสำโรง 15-05-2018
     ประมาณการค่าก่อสร้างโครงการฝาปิดตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำหมู่๓ 15-05-2018
     ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างฝาปิดตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำหมู่๓ 15-05-2018
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ 2 28-02-2018
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 21-02-2018
     ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563) ครั้งที่ ๑ 15-02-2018
     ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 07-02-2018
     รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ 2 02-02-2018
     ประกาศใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 ปี (2561-2563) 18-01-2018
     .ประกาศเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ค... 29-12-2017
     ประกาศเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่สรรหาและเลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการส... 18-12-2017
     ประกาศเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 18-12-2017
     ขอเชิญบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 14-12-2017
     ประกาศเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ค... 24-11-2017
     สัญญาประชาคมเพื่อเสริมสร้างความปรองดอง 17-11-2017
     ประกาศเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลอรพิมพ์ 05-10-2017
     ประกาศอำเภอครบุรีเรื่อง การขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททา... 29-08-2017
     ประกาศอำเภอครบุรี เรื่องการรับสมัครบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง 18-07-2017
     ประกาศเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ คร... 30-06-2017
     ประกาศเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่สรรหาและเลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการส... 26-06-2017
     ประกาศเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 26-06-2017
     ประชาสัมพันธ์การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี ๔ ข้อ 15-06-2017
     ประกาศเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ค... 07-06-2017
     ประกาศเทศบาลตำบลอรพิมพ์ แสดงเจตจำนงสุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 24-03-2017
     รายงานผลการดำเนินงานโครงการบ้านประชารัฐ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี 02-03-2017
     สรุปรายงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับความประพฤติของข้าราชการและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 17-10-2016
     สรุปรายงานผลการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข๋ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 06-10-2016
     ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 16-09-2016
     ขอความร่วมมือประชาคมเพื่อคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการช่วยเหลือตามโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐ เทิดไ... 15-08-2016
     การดำเนินโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี 05-08-2016
     ประกาศรับสมัคทีม เข้าร่วมแข่งขัน กีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติด "คลองไผ่คัพ ครั้งที่ 5" 29-07-2016
     ประกาศสภาเทศบาลตำบลอรพิมพ์เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอรพิมพ์สมัยสามัญสมัยที่3 ประจำปี พ.ศ.2559 22-07-2016
     ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะการลอยตัวป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 11-07-2016
     .ประกาศเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕9 คร... 29-06-2016
     ประกาศเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่สรรหาและเลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการส... 23-06-2016
     ประกาศเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 22-06-2016
     ประกาศเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ค... 30-05-2016
     ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่... 19-05-2016
     ประกาศจังหวัดนครราชสีมาเรื่อง การแอบอ้างบิดเบือนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 13-05-2016
     ประกาศเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอรพิมพ์สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2559 18-04-2016
     ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 01-04-2016
     กำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ ประจำปี ๒๕๕๙ และวันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๐ 01-03-2016
     ประชาสัมพันการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2559 15-02-2016
     รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอรพิมพ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ 22-01-2016
     ประกาศเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ คร... 28-12-2015
     ประกาศเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 23-12-2015
     ประกาศเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่สรรหาและเลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการส... 23-12-2015
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่๔ประจำปี๒๕๕๘ 21-12-2015
     ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ 27-11-2015
     รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอรพิมพ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕... 26-08-2015
     รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอรพิมพ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 19-08-2015
     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลสนมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่1ประจำปี2558 07-08-2015
     สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงาน 08-07-2015
     ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 27-04-2015
     ประชาสัมพันธ์ห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้า บารากู่ หรือบุหรี่ไฟฟ้า 31-03-2015
     ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 25-03-2015
     กำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ ประจำปี 2558 และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2558 13-03-2015
     ขอเชิญชวนเสนอชื่อและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 20-02-2015
     การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 17-02-2015
     การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2558 30-01-2015
     ขอส่งประกาศกระทรวงพลังงาน 29-01-2015
     ประชาสัมพันธ์ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯลฯ 28-01-2015
     แต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลอรพิมพ์ 21-01-2015
     เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558 07-01-2015
     ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ทต.อรพิมพ์ พ.ศ.2557 29-12-2014
     ประชาสัมพันธ์แผนภูมิ ขั้นตอน และระยะเวลาการดำเนินงาน 07-11-2014
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ 31-10-2014
     ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 24-10-2014
     ประกาศรายชือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 24-10-2014
     ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปี 2558 02-10-2014
     ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) 01-10-2014
     ประกาศใช้เทศบัญญัติเรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 17-09-2014
     รายงานการประชุมสภาสมัยสามัยที่ 2 ครั้งที่ 1 23-05-2014
     ประชาสัมพันธ์การออกพื้นที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย (ค่าขยะ) 18-04-2014
     ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาครั้งแรก ประจำปี 2557 13-03-2014
     ประชาสัมพันธ์คู่มือการเลือกตั้งท้องถิ่น 21-01-2014
     ประกาศรับสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอรพิมพ์ 13-01-2014
     กำหนดวัน เวลา สถานที่ การสรรหาพนักงานจ้างครั้งที่ 2 26-12-2013
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ พนักงานจ้างปี 57 ครั้งที่ 2 26-12-2013
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้พิการประจำปีงบประมาณ 2558 19-12-2013
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2558 19-12-2013
     ประชาสัมพันธ์ให้ยื่นแบบแจ้งรายการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ประจำปี 2557 12-12-2013
     ประกาศรับสมัครบุคคลฯเป็นพนักงานจ้าง ปี 57 ครั้งที่ 2 06-12-2013
     รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯพนักงานจ้าง ปี 57 28-11-2013
     ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 25-11-2013
     ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่สรรหาและเลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการสรรหา 25-11-2013
     ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างประจำปี2557 04-11-2013
     ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการประจำปี 2558 31-10-2013
     ประชาสัมพันธ์การสำรวจที่ดิน ประจำปี 2557-2560 31-10-2013
     จดหมายข่าวปีที่ 8 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2556 17-10-2013
     จดหมายข่าวปีที่ 8 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2556 17-10-2013
     รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 11-10-2013
     จดหมายข่าวปีที่ 8 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2556 26-08-2013
     ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2556 08-08-2013
     ประชาสัมพันธ์การออกพื้นที่จัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำปี 2556 02-08-2013
     ขอเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญครั้งที่ 1/2556 04-07-2013
     คำสั่งเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 19-06-2013
     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 19-06-2013
     ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ 19-06-2013
     ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลอรพิมพ์ 19-06-2013
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ 03-04-2013
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 27-03-2013
     ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาแลเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2556 13-03-2013
     ประชาสัมพันธ์การออกพื้นที่จัดเก็บภาษี ประจำปี 2556 11-03-2013
     ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2556 01-02-2013
     ประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2555 22-01-2013
     ประกาศการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ประจำปี 2556 30-10-2012
     ประกาศการรับขึ้นทะเบียนคนพิการในเขตเทศบาลตำบลอรพิมพ์ 24-10-2012
     ประกาศการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลอรพิมพ์ 24-10-2012
     ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 08-10-2012
     ประกาศเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่อง การจัดประชุมประชาคมกรณีขอความเห็นชอบสระน้ำค้างฯ 20-09-2012
     ขอประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน สิงหาคม 2555 20-09-2012
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ 20-08-2012
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 27-07-2012
     ประกาศรับสมัครบุคคลฯ ประจำปีงบประมาณ 2556(ฉบับแก้ไข) 12-07-2012
     ประกาศรับสมัครบุคคลฯ ประจำปีงบประมาณ 2556 09-07-2012
     ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น 01-06-2012
     ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ 01-06-2012
     การออกเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2555 12-04-2012
     ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 11-04-2012

 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-002366 โทรสาร 044-002366
E-Mail: orrapim.md@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology